Protikorupční linka

Tento webový formulář umožňuje předání oznámení o podezření na korupční jednání související s působností rezortu obrany. Všem přijatým zprávám, ať už podepsaným či anonymním, bude věnována náležitá pozornost. Je zcela ponecháno na zvážení pisatele, zda poskytne své kontaktní údaje pro další komunikaci s ním.

Velký důraz je kladen na zachování anonymity oznamovatele. V systému u anonymních účtů nejsou logovány žádné informace, které by mohly vést k prolomení anonymity oznamovatele. Po podání oznámení je uživateli automaticky vygenerován anonymní uživatelský účet, kterým se může do portálu přihlásit. Přístupem pomocí tohoto účtu může získat další informace o podaném oznámení, např. zjistit v jakém stavu řešení se nachází apod. Další možností, kterou vygenerovaný účet poskytne, je možnost doplnění oznámení o další informace. Automaticky generovaný anonymní účet může sloužit i administrátorům systému v případě, kdy budou stát o další informace. Oznamovatel sám se však může rozhodnout, zda na žádost o dodatečné poskytování informací bude reagovat.

Při každém podání oznámení na podezření z korupčního jednání je automaticky vygenerován nový anonymní účet. Viditelnost oznámení je omezena pouze na tento anonymní účet. Jinými slovy – pomocí jednoho anonymního účtu je možné přistupovat pouze k jednomu příslušnému oznámení, byť by se jednalo o stejného oznamovatele.

/system/files/public/vyhodnoceni_provozu_protikorupcni_linky_za_rok_2020.pdf