Dotační program

V souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy a s usnesením vlády ČR ze dne 17. října 2018 č. 668 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2019 poskytuje Ministerstvo obrany neinvestiční účelové státní dotace na několik vybraných programů (Rozvoj vojenských tradic, Péče o válečné veterány, Podpora rovných příležitostí žen a mužů v ozbrojených silách, Příprava občanů k obraně státu, Podpora branně-sportovních a technických aktivit obyvatelstva) .

Pro rok 2019 nebyl vyhlášen program „Podpora boje proti korupci v obranném sektoru“, jehož cílem v minulých letech bylo zajistit veřejnou informovanost o korupci, sdílení protikorupčních odborných znalostí a spolupráci veřejného a soukromého sektoru, a jež byl realizován prostřednictvím akcí NNO, které sloužily k seznamování veřejnosti s charakterem a projevy korupce, s informacemi o případech s korupčním podtextem a vazbou na rezort obrany, k posilování odmítavého postoje vůči korupčním praktikám, zvýšení informovanosti občanů o možnostech působení proti korupci a k posilování protikorupčního klimatu.

Výše poslední dotace na program " Podpora boje proti korupci v obranném sektoru " pro rok 2018 činila 100 000,- Kč.  Dotace však nebyla poskytnuta, jelikož se nepřihlásil žádný uchazeč.

http://www.mocr.army.cz/finance-a-zakazky/dotacni-politika/-dotacni-politika-ministerstva-obrany-cr-51011/