Building Integrity Initiative

/system/files/public/bi_operations_handbook_2020.pdf

Iniciativa vznikla v roce 2007 jako nástroj Euroatlantické partnerské rady. Cílem je zvyšování povědomí o korupční problematice a využívání praktických nástrojů a mechanismů, které mohou využívat jak spojenci, tak partnerské státy ke snížení rizik korupce a ke zvyšování transparentnosti v obranném a bezpečnostním sektoru.

V rámci této iniciativy vznikly nové regionální asistenční programy pro Afghánistán, jihovýchodní Evropu a nově také Ukrajinu.

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_68368.htm

Vzdělávací aktivity

Prvním krokem zapojení se MO ČR do iniciativy NATO byla účast příslušníků IMO v kurzu Defence Leadership in Building Integrity organizovaném v NATO School v Oberammergau ve Spolkové republice Německo v listopadu 2011. Zaměstnanci a příslušníci rezortu se tohoto kurzu zúčastnili v následujících letech.

Kurz se zaměřuje na posilování základů vedení, integrity, správného vládnutí a řízení změn v přístupu k boji proti korupci v obranném a bezpečnostním sektoru a poskytuje účastníkům komplexní dovednosti a znalosti postupů k potírání největších korupčních rizik.

Informace získané z vystoupení lektorů k boji proti korupci a budování integrity, ze společné diskuze a cvičení byly využity v návrzích nových protikorupčních opatření MO ČR.

Zaměstnanci a příslušníci rezortu obrany se každoročně účastní i dalších vzdělávacích aktivit a konferencí/workshopů zaměřujících se na uvedenou problematiku.

 

Dotazníkové šetření 2012

Druhým krokem bylo zapojení se MO ČR do vůbec první celosvětové analýzy hodnotící protikorupční opatření v obranném a bezpečnostním sektoru (TI Government Defence Anticorruption Index). Hodnocení se zúčastnilo celkem 82 zemí z celého světa. Cílem analýzy bylo získat co nejvíce informací pro vládu, ozbrojené složky a civilní společnost, předložit nástroje k zamezení vzniku korupce a ukázat možnosti zavádění transparentnosti a reforem do obranného sektoru.

 Zapojení ČR do historicky první globální analýzy v dané oblasti se uskutečnilo formou procesu hodnocení protikorupčních opatření v rezortu MO ČR. Hodnocení probíhalo prostřednictvím dotazníku, který obsahoval 77 otázek z pěti oblastí – politické, finanční, personální, operační a nákupu vojenského materiálu. Hodnocené země byly na základě získaných výsledků rozděleny do 6 skupin (A až F), přičemž země zařazené do skupiny A vykazovaly velmi nízkou míru korupce a státy ve skupině F velmi kritickou úroveň. Na základě výsledků hodnocení v jednotlivých oblastech byla pro každou zemi vypracována analýza poskytující informace o protikorupčních opatřeních zavedených v jednotlivých oblastech, ale zejména o mezerách, či absenci vhodných opatření. Analýza obsahuje též návrhy a doporučení ke zlepšení situace v obranném sektoru, možnosti změn v legislativě a návrhy na větší otevřenost vůči společnosti a zlepšení poskytování informací.

Ministerstvo obrany ČR bylo zařazeno do skupiny C společně s dalšími 15 státy (např. Slovensko, Polsko, Francie, Itálie). Celkově se v hodnocení ČR umístila na 21. místě z celkového počtu 82 států. Na předních příčkách se umístilo Německo a Austrálie (sk. A, na posledních např. Libye, Sýrie, Egypt (sk.F).

      

Dotazníkové šetření 2015

Dne 20. července 2014 byly Ministerstvem obrany předány podklady k druhému kolu hodnocení. Publikace jeho výsledků byla britskou pobočkou Transparency International zveřejněna dne 3. prosince 2015.

http://government.defenceindex.org

/system/files/public/tiskova_zprava_ti_-_index_transparentnosti_a_integrity_resortu_obrany_2015.docx

K účasti v dalším kole hodnocení (s publikací výsledků v roce 2020) nebyla ČR oslovena. Výsledky hodnocení zúčastněných zemích naleznete na webových stránkách Home - Government Defence Integrity Index (ti-defence.org).

Building Integrity in Operations Handbook (2020)

NATO ACO ve spolupráci s BI a dalšími partnery vydalo protikorupční manuál pro zahraniční operace. Manuál zvyšuje povědomí o korupci a upozorňuje na vliv korupce na úspěch zahraničních operací.

/system/files/public/bi_operations_handbook_2020.pdf

Guide on Whistleblowing in the Defence and Security Sector 2020

/system/files/public/guide_on_whistleblowing_in_defence_and_security_sector.pdf