RIPP MO

Dne 2. října 2013 schválila vláda České republiky svým usnesením č. 752 Rámcový rezortní interní protikorupční program (dále jen „RRIPP“), osnovu vycházející z úkolu 6.2.1 Rezortní interní protikorupční programy dokumentu Od korupce k integritě – Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 (dále jen „Strategie“).

Cílem zmíněného úkolu je unifikace stávajících protikorupčních programů ústředních správních úřadů a ostatních úřadů podřízených jednotlivým rezortům, která zajistí standardizovanou podobu boje s korupcí – vytvoření systému dokumentů, procesů, rolí a časových rozvrhů, který zajišťuje, spravuje a rozvíjí celkové protikorupční klima ve státní správě.

RRIPP tak představuje obligatorní obsah rezortního interního protikorupčního programu – určuje pět základních částí, jež jsou dále rozpracovány do dílčích oblastí. Jedná se o: Vytváření a posilování protikorupčního klimatu, Transparentnost, Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol, Postupy při podezření na korupci, Vyhodnocování interního protikorupčního programu.

Tento protikorupční dokument byl aktualizován usenesním vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851, usnesením vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1077, usnesením vlády ze dne 29. listopadu 2017 č. 853 a usnesením vlády ze dne 20. listopadu 2018 č. 769.

/system/files/public/rripp-aktualizace-2018.pdf

 

Rezortní interní protikorupční program Ministerstva obrany (RIPP MO), Sp. zn. SpMO 18240/2020-6757, schválený ministrem obrany dne 27. března 2020, vychází z osnovy výše deného RRIPP a kromě popisu současného stavu a navrhovaných kroků obsahuje úkoly stanovující jednotlivým gestorům povinnosti včetně termínu jejich splnění.

Poznatkovou základnu, na níž Rezortní interní protikorupční program MO staví, tvoří instituty prvotního programu, které se v uplynulém období osvědčily, zahraniční zkušenosti z boje s korupcí ve vybraných členských státech NATO, praktické poznatky gestora boje s korupcí v rezortu MO a příklady tzv. best practices.

Pozn.: Příloha č. 1 RIPP MO (Úkoly k základním kapitolám RIPP MO) je neveřejná.

/system/files/public/ripp_mo_2020.pdf

Dne 27. března 2020  byla schválena Zpráva o Rezortním protikorupčním programu, jejíž první část je věnována vyhodnocení plnění úkolů stanovených RIPP MO, a to z hlediska kvalitativního i kvantitativního. Následuje pasáž obsahující souhrnný přehled úkolů pro nadcházející periodické období. Znění Zprávy o RIPP MO je zveřejněno na intranetu MO.