RIPP MO

Dne 2. října 2013 schválila vláda České republiky svým usnesením č. 752 Rámcový rezortní interní protikorupční program (dále jen „RRIPP“), osnovu vycházející z úkolu 6.2.1 Rezortní interní protikorupční programy dokumentu Od korupce k integritě – Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 (dále jen „Strategie“).

Cílem zmíněného úkolu je unifikace stávajících protikorupčních programů ústředních správních úřadů a ostatních úřadů podřízených jednotlivým rezortům, která zajistí standardizovanou podobu boje s korupcí – vytvoření systému dokumentů, procesů, rolí a časových rozvrhů, který zajišťuje, spravuje a rozvíjí celkové protikorupční klima ve státní správě.

RRIPP tak představuje obligatorní obsah rezortního interního protikorupčního programu – určuje pět základních částí, jež jsou dále rozpracovány do dílčích oblastí. Jedná se o: Vytváření a posilování protikorupčního klimatu, Transparentnost, Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol, Postupy při podezření na korupci, Vyhodnocování interního protikorupčního programu.

Dne 21. 12. 2015 schválila vláda na svém jednání aktualizaci tohoto dokumentu. Aktuální podoba RRIPP zohledňuje přijetí zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a téměř dvouleté zkušenosti s praktickou aplikací těchto interních dokumentů jednotlivých rezortů. Schválené změny přinášejí zejména povinnost zveřejňovat více informací – kontakty na představené/vedoucí pracovníky až na úroveň vedoucích oddělení a profesní životopisy představených/vedoucích zaměstnanců (od úrovně ředitelů odborů s výjimkou zpravodajských služeb a NBÚ).

http://www.korupce.cz/assets/dokumenty/tiskove-zpravy/RRIPP--aktualizace-2015.pdf

Rezortní interní protikorupční program Ministerstva obrany (RIPP MO), čj. MO 70202/2017-1216, schválený ministrem obrany dne 18. května 2017, vychází z osnovy výše uvedeného RRIPP a kromě popisu současného stavu a navrhovaných kroků obsahuje úkoly stanovující jednotlivým gestorům povinnosti včetně termínu jejich splnění.

Poznatkovou základnu, na níž Rezortní interní protikorupční program MO staví, tvoří instituty prvotního programu, které se v uplynulém období osvědčily, zahraniční zkušenosti z boje s korupcí ve vybraných členských státech NATO, praktické poznatky gestora boje s korupcí v rezortu MO a příklady tzv. better practices.

/system/files/public/ripp_mo_2017.pdf

Dne 18. května 2017  byla schválena Zpráva o Rezortním protikorupčním programu (čj. MO 38613/2017-1216), jejíž první část je věnována vyhodnocení plnění úkolů stanovených RIPP MO, a to z hlediska kvalitativního i kvantitativního. Následuje pasáž obsahující souhrnný přehled úkolů pro nadcházející periodické období. Znění Zprávy o RIPP MO je zveřejněna na intranetu MO.